استعلام قبض آب مشهد

استعلام قبض گاز

استعلام قبض برق

استعلام قبض تلفن

استعلام قبض هاست از

سامانه قبض

خرید بیمه سامان

نشانی های معتبر جهت پرداخت قبوض

نکاتی در مورد قبض روح سامان

کرونا از جمله بیماریهاییست که از لخته خون جان می گیرد بنابراین باید فورا درمان شود اما این که بخواهد قابل پیشگیری باشد میسر نیست مگر با سه جمله اول این که به سامان کاری نداشته باشیم دوم این که کارخودمان را بکنیم سوم دستور العمل درمغز شما ساطع خواهد شد

آموزش مجازی