البته کسی که مردم قبولش دارند و کار خود را به او می دهند

نه این که کار را به کس دیگر می سپارند و او باید تحویل دهد