سطح عضویت تغییر

شما سطح کاربری پرداخت شده را انتخاب کردید

مذاکرات پیشرفته حاصل معاملات سالم است جهت این امر حق عضویت خود را پرداخت کنید تا من هم به شما وفادار باشم در این صورت است که می توان فهمید که کسی راضی است یا نه ولی اگر هیچکس پول ندهد و هر برگه ده تومان حساب شود من هم از پولهایی که به شما داده ام راضی نخواهم بود الان واحد پولی بنده با شما فرق دارد در بنگاه شما هر ملک ۱ میلیون تومان است اما سند همان ملک در کافی من فقط ده هزار ارزش دارد که بنابراین پولهایی که من به شما می دهم ۱۰۰ برابر پولهایی که می دهید ارزش خواهد داشت به این ترتیب ریال ۹۹٪ ارزش واقعی خود را از دست داده است و با دلار است که می توان ایمن بود../

هم اکنون هزینه عضویت 5,000.00تومان است and then 4,000.00تومان per ماه. بعد از پرداخت اولیه، پرداخت اول شما 0.00تومان هزینه خواهد داشت.


اطلاعات حساب قبلا ثبت نام کرده اید؟ از اینجا وارد شوید

اینجا را خالی بگذارید