به جشن تولد ۴۰ سالگی
سامان
نزدیک می شویم!

Nov
3st

When?

چهارشنبه
۱۲ آبان

What?

جشن تولد
سامان

Where?

پ۲۱۸ بین فکوری ۳۰-۳۲,
مشهد ایران

«من پیر شده ام اما نه به آن پیری که خواهم بود»

سامان قیاسی

#تب بازی

پلاک ۲۱۸ فکوری۳۰-۳۲,
مشهد ایران

سامان

۴۰

Save Your Spot

I can’t wait to celebrate this day with you!