امکان ارائه سرویس به کسانی که عضو این طرح نباشند وجود ندارد و همیشه با سازمانهایی که خود را به جای سامان جا می زنند در صورت مشاهده برخورد اکیدی صورت می گیرد. اگر هم قبلا ارتباط مناسب را داشته اید لازم است که هر ماه برای چک کردن طرح های جدید و قانون به روز شده استفاده از شبکه به این صفحه مراجعه و بسته اشتراکی مناسب را تهیه فرمائید. سامان هیچ نماینده ای نداشته و دیگر قابل مراجعه نیست فقط از طریق سایت و همین صفحه می توانید طرح مناسب خود را خریداری کرده و در دنیای واقعی از آن سود بجویید ما هیچ تضمینی برای کاربردی بودن بسته ها در فضای مجازی نداشته و تنها سایت مرجع جهان همینست