در صورتی که می خواهید مبلغی را به ما بازگردانید راحت ترین کار این است که به رسید تراکنش مراجعه و شماره کارت یا حساب بانکی از آن پول واریز شده است را پیدا کنید

در صورتی که یک رضایتنامه از طرف ما لازم دارید ما می دهیم

ولی اگر می خواهید به بهانه رضایت نامه شماره کارت را به شما بدهیم کتبا درخواست کنید

ضمنا شماره کارت و حساب بانکی به اضافه شبا در آدرس الکترونیک این اتحادیه وجود دارد البته اشکالش این است که دیگر نمی توانید پول را دقیقا به همان حسابی که واریز از آن انجام شده است عودت دهید حساب منتخب ما جهت برداشت همان حسابی است که در لینک یاد شده موجود است

اگر باز هم مشکل شما حل نشده و یک شماره کارت می خواهید زنگ بزنید تا به شما بدهیم

اگر هم دوست دارید که شماره کارت در بخش پشتیبانی شما درج شود کاری ندارد برای تان انجام می دهم

اما بدانید که این همه کارشکنی هزینه دارد و یک ماهی طول می کشد

که با توجه به تورم شما باید هزینه ۲۰ درصد مازاد بر وجه اولیه بازگشت دهید

میل خودتان هست

Overview

Our refund and returns policy lasts 30 days. If 30 days have passed since your purchase, we can’t offer you a full refund or exchange.

To be eligible for a return, your item must be unused and in the same condition that you received it. It must also be in the original packaging.

Several types of goods are exempt from being returned. Perishable goods such as food, flowers, newspapers or magazines cannot be returned. We also do not accept products that are intimate or sanitary goods, hazardous materials, or flammable liquids or gases.

Additional non-returnable items:

To complete your return, we require a receipt or proof of purchase.

Please do not send your purchase back to the manufacturer.

There are certain situations where only partial refunds are granted:

Refunds

Once your return is received and inspected, we will send you an email to notify you that we have received your returned item. We will also notify you of the approval or rejection of your refund.

If you are approved, then your refund will be processed, and a credit will automatically be applied to your credit card or original method of payment, within a certain amount of days.

Late or missing refunds

If you haven’t received a refund yet, first check your bank account again.

Then contact your credit card company, it may take some time before your refund is officially posted.

Next contact your bank. There is often some processing time before a refund is posted.

If you’ve done all of this and you still have not received your refund yet, please contact us at {email address}.

Sale items

Only regular priced items may be refunded. Sale items cannot be refunded.

Exchanges

We only replace items if they are defective or damaged. If you need to exchange it for the same item, send us an email at {email address} and send your item to: {physical address}.

Gifts

If the item was marked as a gift when purchased and shipped directly to you, you’ll receive a gift credit for the value of your return. Once the returned item is received, a gift certificate will be mailed to you.

If the item wasn’t marked as a gift when purchased, or the gift giver had the order shipped to themselves to give to you later, we will send a refund to the gift giver and they will find out about your return.

Shipping returns

To return your product, you should mail your product to: {physical address}.

You will be responsible for paying for your own shipping costs for returning your item. Shipping costs are non-refundable. If you receive a refund, the cost of return shipping will be deducted from your refund.

Depending on where you live, the time it may take for your exchanged product to reach you may vary.

If you are returning more expensive items, you may consider using a trackable shipping service or purchasing shipping insurance. We don’t guarantee that we will receive your returned item.

Need help?

Contact us at {email} for questions related to refunds and returns.