من محافظ جان ایشان هستم

بهتر از سامی در بین دوستان من نیست